Прочитај повеќе

Open Europe

Здружението на образовни услуги „ОпенЕвропа“ е непрофитна организација со главна канцеларија во Реус (Каталонија, Шпанија) која има за цел да им помогне на младите и возрасните кои работат во сектори поврзани со млади да учествуваат во европските програми. Сите проекти и иницијативи на нашата организација има за цел да ги вклучи едукаторите, наставниците, професорите, студентите и целата заедница во спроведувањето на проекти и програми кои бараат процес на доживотно учење. Нашите програми се дизајнирани да ги развијат комуникациските, лидерските и професионалните вештини на учесниците.

VOLUNTEER CENTER BITOLA

Здружението за волонтеризам ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР БИТОЛА е невладина младинска организација основана од поранешни ЕВС волонтери кои стекнале искуство во младинската работа преку учество и координација на различни локални и меѓународни проекти во различни европски земји, лоцирана во Битола, Северна Македонија.

ZINI FOUNDATION

Фондацијата за иновации и образование „Зини“ е нова невладина организација од Латвија. Целта на организацијата е да го промовира развојот на иновациите и образованието, обезбедувајќи еднакви можности за целото општество преку учество во сите проекти и активности на Фондацијата Зини. Сите активности што ги спроведува Зини Фондацијата се насочени кон општеството со цел тоа да биде поактивно, информирано и инклузивно.

Поддршката на Европската комисија за изработката на оваа публикација не претставува одобрување на содржината која ги одразува гледиштата само на авторите и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа