ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И АДАПТИРАЊЕ НА НОВИ СТРАТЕГИИ ВО ПОСЕБНИ МЛАДИНСКИ КОНТЕКСТ

Во многу земји, стратегиите за младинска работа се составен дел од националниот образовен и социјален систем, имплементиран од професионални младински работници. Во други земји, младинската работа се практикува без таа формално да биде инкорпорирана во овие системи, главно извршена од младински организации и платени работници/волонтери кои имаат искуство или се образовани на поле блиско до работа или образование на млади луѓе. Во друга група земји, младинската работа е комбинација од овие две форми.

Целта на овој модул е да ја нагласи неопходноста од имплементација и адаптација на нови стратегии за работа со млади луѓе и да им обезбеди на младинските работници знаење што може да им помогне во прилагодувањето и имплементацијата на нивните стратегии за младинска работа во нивните специфични младински контексти.

Цели на модулот

  • да им помогне на младите работници подобро да го разберат процесот и чекорите на спроведување на нова стратегија за младинска работа;
  • да се подготват младинските работници за можни предизвици при имплементација или адаптација на нова стратегија за младинска работа;
  • да ги запознае младите работници со Стратегијата за млади на ЕУ, како клучна младинска стратегија која ги поставува приоритетите во младинската работа на европско ниво;
  • да им овозможи на младите работници можност да учат од претходните искуства во спроведувањето и адаптирањето на нова стратегија за младинска работа.

Резултати од учењето

По завршувањето на овој модул, од учесниците/учениците/младинските работници се очекува да:

  • да можат успешно да имплементираат и/или да приспособат нова стратегија за младинска работа во нивната заедница;
  • да бидат подобро подготвени за потенцијалните предизвици кои би можеле да влијаат на имплементацијата и/или приспособувањето на нова стратегија за младинска работа во нивната заедница;
  • подобро да се запознаат со приоритетите на Стратегијата за млади на ЕУ, на кои може да се засноваат нивните специфични политики и цели за младинска работа.

1. Чекори за спроведување на а нова стратегија за младинска работа

Имплементацијата на стратегијата е преточување на одредена стратегија во организирано дејствување со цел да се постигнат стратешките цели. Успехот на младинските работници и стратегиите што тие ги развиваат во голема мера зависи од капацитетот на младинските работници да ги спроведат своите планови и одлуки на ефективен начин. За да се олесни овој клучен процес, корисно е да се подели и набљудува спроведувањето на стратегијата во неколку чекори.

Клучни чекори за спроведување на Стратегија за младинска работа

1. Подготовка на акционен план и идентификување на потенцијалните пречки

2. Дефинирање на улоги и одговорности и доделување задачи

3. Следење на перформансите и напредокот

4. Подесување и корекција на дејството

5. Затворање и разгледување на имплементацијата

2. Предизвици во спроведувањето нова стратегија за младинска работа

Спроведувањето на нова стратегија често може да биде попречено од различни предизвици. Разбирањето на најчестите и најголемите потенцијални предизвици во процесот на спроведување на стратегијата наведена подолу ќе ви помогне да ги избегнете или да бидете подобро подготвени за надминување на овие пречки.

3. Преглед на клучните младински стратегии: Стратегија на ЕУ за млади

Според Обединетите нации, младите на возраст од 10 до 24 години сочинуваат една четвртина од вкупната светска популација денес, што ја прави најголемата генерација млади луѓе во историјата. Компетенциите, амбициите и достигнувањата на овие 1,8 милијарди луѓе се тие што ќе ја обликуваат иднината. Со оглед на важноста на личниот и професионалниот развој на младите за развојот на општествата, работата со младите и за младите стана приоритет на национално, европско и глобално ниво, што резултира со креирање и спроведување на различни младински политики во различни земји.

Во делот подолу, можете да најдете информации за главните карактеристики и суштината на Стратегијата на ЕУ за млади, како една од најрелевантните агенди насочени кон развој на младите.

4. Студија на случај

Во 2015 година, по одлука на Советот на општина Битола, беше формиран Локалниот младински совет на општина Битола, заедно со неговата Стратегија за млади за периодот 2014-2019 година.

Целите на Стратегијата за млади на Локалниот младински совет на општина Битола беа следните:

– Поттикнување активна соработка со и ангажирање на младите во локалните политики;

-Воспоставување институционализиран дијалог помеѓу општината и локалната младина преку;

– Поттикнување на младински активизам и учество на младите во општеството;

– Зголемување на достапноста на неформалното образование во средните училишта;

– Поддршка за вработување на млади луѓе.

Module 3

CHECK YOUR UNDERSTANDING

1 / 10

Кој е првиот клучен чекор во спроведувањето на една стратегија за млади?

2 / 10

Ангажирањето во план или цели кои не се остварливи може да доведе до разочараност, недостаток на енергија и мотивација за работа на тимот.

3 / 10

Планираните активности не може да се менуваат за време на спроведувањето на стратегијата за млади.

4 / 10

Што од наведеното претставува пример за квалитативен индикатор при оценување на остварувањата на стратегијата?

5 / 10

Кои се трите клучни облици на акција на кои се фокусира Стратегијата за млади на ЕУ?

6 / 10

Менталното здравје и благосостојба не е помеѓу 11-те цели за младите на Стратегијата за млади на ЕУ.

7 / 10

Со какви предизвици може да се соочиме при спроведувањето на една стратегија за млади?

8 / 10

Во која фаза треба да се дефинираат улогите и одговорностите и да се распределат задачите?

9 / 10

Со акцијата ,,вклучи”, Стратегијата за млади на ЕУ цели кон постигнување на суштинско граѓанско, економско, општествено, културно и политичко учество на младите.

10 / 10

Изготвувањето на стратегија која ќе се покаже како неквалитетна може да биде избегнато преку поставување на цели и одредници кои е тешко да се постигнат.

Your score is

The average score is 100%

0%

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.