JAUNU STRATĒĢIJU ĪSTENOŠANA UN PIELĀGOŠANA KONKRĒTOS JAUNATNES KONTEKSTOS

Daudzās valstīs jaunatnes darba stratēģijas ir valsts izglītības un sociālās sistēmas neatņemama sastāvdaļa, un tās īsteno profesionāli jaunatnes darbinieki. Citās valstīs darbs ar jaunatni tiek praktizēts bez tā oficiālas iekļaušanas šajās sistēmās un to galvenokārt veic jaunatnes organizācijas, algoti darbinieki un brīvprātīgie, kuriem ir pieredze vai kuri ir izglītoti jomā, kas ir tuvu darbam ar jauniešiem vai izglītībai. Ir valstis, kur darbs ar jaunatni ir šo divu formu kombinācija. Neatkarīgi no statusa, darbs ar jaunatni pastāv, lai palīdzētu jauniešu personiskajai un profesionālajai attīstībai. Tāpēc jaunatnes darba politikai ir nepārtraukti jāseko un jāpiemēro jauniešu vajadzībām, kas saistītas ar viņu attīstību un iesaistīšanos sabiedrībā. Jauniešu personīgā un profesionālā attīstība ir plūstošs jēdziens, ko veido sabiedrības attīstība. Stratēģijas darbā ar jaunatni  ir jāpielāgo vai jāīsteno jaunas, lai darbs ar jaunatni spētu risināt jauniešu pašreizējās vajadzības un jautājumus.

Šī moduļa mērķis ir uzsvērt nepieciešamību īstenot un pielāgot jaunas stratēģijas darbam ar jauniešiem, kā arī nodrošināt jaunatnes darbiniekus ar zināšanām, kas var palīdzēt viņiem pielāgot un īstenot tās darbā ar profesionāļu konkrēto jaunatnes grupu.

Moduļu mērķi

 • palīdzēt jaunatnes darbiniekiem labāk izprast jaunās stratēģijas darbā ar jaunatni un tās ieviešanas procesus un soļus;
 • sagatavot jaunatnes darbiniekus iespējamajiem izaicinājumiem, īstenojot vai pielāgojot jaunu stratēģiju darbā ar jaunatni;
 • iepazīstināt jaunatnes darbiniekus ar Eiropas Savienības stratēģiju, kā galveno jaunatnes stratēģiju, kas nosaka prioritātes darbā ar jaunatni Eiropas līmenī;
 • nodrošināt jaunatnes darbiniekiem iespēju mācīties no iepriekšējās pieredzes, īstenojot un pielāgojot jaunu stratēģiju darbā ar jaunatni.

Apguves rezultāti

Pēc šī moduļa pabeigšanas sagaidāms, ka dalībnieki/ izglītojamie/ jaunatnes darbinieki:

 • spēs veiksmīgi īstenot un/vai pielāgot jaunu stratēģiju darbam ar jauniešiem savā kopienā;
 • labāk sagatavoties iespējamajiem izaicinājumiem, kas varētu ietekmēt jaunās stratēģijas īstenošanu un/vai pielāgošanu darbā ar jaunatni savā kopienā;
 • labāk iepazīties ar Eiropas Savienības stratēģijas prioritātēm, uz kurām var balstīties viņu specifiskā politika un mērķi darbā ar jaunatni.

I. Jaunās stratēģijas ieviešanas soļi darbā ar jaunatni

Stratēģijas īstenošana ir noteiktas stratēģijas pārvēršana organizētā darbībā, lai sasniegtu stratēģiskos mērķus. Jaunatnes darbinieku panākumi un viņu izstrādātās stratēģijas lielā mērā ir atkarīgas no to darbinieku spējas efektīvi īstenot savus plānus un lēmumus. Lai atvieglotu šo izšķirošo procesu, ir lietderīgi sadalīt un novērot stratēģijas īstenošanu vairākos posmos.

Galvenie soļi stratēģijas īstenošanā darbā ar jaunatni

 1. Rīcības plāna sagatavošana un iespējamo šķēršļu noteikšana
 2. Lomu un pienākumu noteikšana un uzdevumu noteikšana
 3. Veiktspējas un progresa uzraudzība
 4. Darbības pielāgošana un koriģēšana
 5. Veikuma slēgšana un pārskatīšana

II. Izaicinājumi īstenojot jaunu stratēģiju darbā ar jaunatni

Jaunas stratēģijas īstenošanu bieži var kavēt dažādi izaicinājumi. Izpratne par visbiežāk sastopamajiem un iespējamajiem izaicinājumiem stratēģijas īstenošanas procesā palīdzēs izvairīties no šiem šķēršļiem vai būt labāk sagatavotiem.

III. Galveno jaunatnes stratēģiju pārskats: Eiropas Savienības Jaunatnes Stratēģija

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas datiem, jaunieši vecumā no 10 līdz 24 gadiem veido ceturto daļu no pasaules iedzīvotāju kopskaita, kas ir lielākā jauniešu paaudze vēsturē. Šo 1,8 miljardu cilvēku kompetence, ambīcijas un sasniegumi veidos nākotni. Ņemot vērā jauniešu personiskās un profesionālās attīstības nozīmi sabiedrības attīstībā, darbs ar jaunatni ir kļuvis par prioritāti valsts, Eiropas un pasaules līmenī, kā rezultātā dažādās valstīs tiek izveidotas un īstenotas dažādas jaunatnes politikas.

Zemāk esošajā sadaļā varat atrast informāciju par Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijas galvenajām iezīmēm un būtību, kas ir viena no visatbilstošākajām jauniešu attīstības programmām.

IV. Piemēra izpēte

2015. gadā pēc Bitolas Pašvaldības Domes lēmuma, tika izveidota Bitolas Pašvaldības Vietējā Jauniešu Padome kopā ar tās stratēģiju 2014.–2019. gadam.

Bitolas Pašvaldības Vietējās Jauniešu Padomes jaunatnes stratēģijas mērķi bija šādi:

 • Veicināt aktīvu sadarbību un iesaistīt jauniešus vietējā politikā;
 • Institucionalizēta dialoga veidošana starp pašvaldību un vietējiem jauniešiem;
 • Veicināt jauniešu aktīvismu un jauniešu līdzdalību sabiedrībā;
 • Neformālās izglītības pieejamības palielināšana vidusskolās;
 • Atbalsts jauniešu nodarbinātībai.

Module 3

CHECK YOUR UNDERSTANDING

1 / 10

What is the first key step in implementing a youth strategy?

2 / 10

Engaging into a plan and goals that are not realistic can lead to disappointment, lack of energy and motivation for work of your team.

3 / 10

Planned action cannot be changed during the process of implementation of the youth strategy.

4 / 10

What is an example of a qualitative indicator when assessing the achievements of the strategy?

5 / 10

What are the three key forms of action that the EU Youth Strategy is centered around?

6 / 10

Mental health and wellbeing is not among the 11 Youth Goals of the EU Youth Strategy.

7 / 10

What challenges one might face when implementing a youth strategy?

8 / 10

At what stage should one define roles and responsibilities and assign tasks?

9 / 10

With “engage”, the EU Youth Strategy aims at achieving a meaningful civic, economic, social, cultural and political participation of young people.

10 / 10

Developing a strategy that is weak can be prevented by setting objectives and milestones that are hard to achieve.

Your score is

The average score is 50%

0%

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.