Средства

Oнлајн игра

Можете да научите за дигиталните алатки играјќи ја играта што ја развивме во рамките на проектот.

Онлајн обука

Имате достапен онлајн курс кој се состои од три модули.

компаративен извештај

Компаративен извештај за состојбата на врските помеѓу уметноста, дигиталните вештини и младите во Европа.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.